ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းပညာသုေတသနဌာန(ျပင္ဦးလြင္) Training

3D Myanmar သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 3D Technology နယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္း တြင္ 3D Technology နည္းပညာမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ၈.၃.၂၀၁၇ ေန႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းပညာ သုေတသနဌာန (ျပင္ဦးလြင္) မွ ဝယ္ယူထားေသာ MakerBot Z18 3D Printer သုံးစြဲပုံနည္းပညာ မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာနတြင္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ႔ပါသည္။   မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား